เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation (แบบแสดงผลพร้อมกัน 4 จอ)

   MX330
– มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 6 แกนหลัก (6 core) หรือ 12 แกนเสมือน (12 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย – หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาด 12 MB สำหรับแบบ Cache Memory – มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด 4 GB – สามารถแสดงภาพได้พร้อมกัน 4 จอ – มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาด 32 GB – มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ขนาดความจุ 2 TB จำนวน 1 หน่วย และ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 120 GB จำนวน 1 หน่วย – มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง – มีแป้นพิมพ์และเมาส์ – มีจอภาพแบบ LED มี Contrast Ratio 1000:1 และมีขนาด 23.8 นิ้ว และมีช่องส่งสัญญาณแบบ HDMI 1 ช่อง